Monday, 15/08/2022 - 17:49|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
 • Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • - Phụ trách chung;

   - Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển của Ngành; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; công tác tổ chức, cán bộ; kế hoạch, tài chính; về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; là chủ tài khoản số 1 của Sở;

   - Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Giám đốc khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết;

   - Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nghiên cứu khoa học; Hội đồng Kỷ luật của Ngành;

   - Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh;

   - Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính;

   - Trực tiếp phụ trách địa bàn: Thành phố Việt Trì.

 • Phùng Quốc Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • - Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: giáo dục trung học, quản lý chất lượng; đầu mối công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng ở các cấp học, trực tiếp phụ trách công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp trung học; dạy nghề phổ thông; công tác quốc phòng - an ninh; đầu mối chỉ đạo công tác học sinh, sinh viên, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn, thương tích và tệ nạn xã hội, giáo dục bảo vệ môi trường, y tế học đường, văn hóa ứng xử trong trường học; đầu mối chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình SGK Giáo dục phổ thông, trực tiếp phụ trách đổi mới chương trình SGK Giáo dục trung học; công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách; công tác Đảng, đoàn thể và công tác quân sự của Cơ quan Sở.

   - Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh; các hoạt động của Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tỉnh.

   - Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nghiên cứu khoa học; Hội đồng Kỷ luật của Ngành khi được Giám đốc ủy quyền;

   - Phụ trách các phòng: Giáo dục trung học; Quản lý chất lượng;

   - Trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện: Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Thuỷ và Yên Lập.

 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • - Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cấp học phụ trách; công tác pháp chế, bảo vệ bí mật nhà nước; phối hợp chỉ đạo về công tác học sinh, sinh viên, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn, thương tích và tệ nạn xã hội, giáo dục bảo vệ môi trường; công tác chữ thập đỏ; công tác nữ công; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng của ngành; giáo dục trẻ khuyết tật và giáo dục hoà nhập; công tác dân số, gia đình và trẻ em; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; hoạt động nhân đạo, từ thiện; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; văn bằng chứng chỉ (bộ phận quy chế); công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách; tham gia chỉ đạo công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật; là chủ tài khoản số 2 của Sở;

   - Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

   - Đầu mối liên hệ, phối hợp công tác với Hội Cựu giáo chức; tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh; các hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh;

   - Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nghiên cứu khoa học; Hội đồng Kỷ luật của Ngành khi được Giám đốc ủy quyền;

   - Giữ mối quan hệ, phối hợp với các Đoàn thể chính trị xã hội, các ban ngành trong và ngoài tỉnh;

   - Phụ trách các phòng: Văn phòng Sở; Giáo dục Mầm non và Tiểu học;

   - Trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện: Đoan Hùng, Tân Sơn, Thanh Sơn và thị xã Phú Thọ.

 • Đỗ Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • - Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục thường xuyên; thanh tra, kiểm tra; giáo dục chuyên nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội; nghiên cứu khoa học; Kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020; triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; công nghệ thông tin của Ngành và của Cơ quan Sở; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; tham gia chỉ đạo công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, quản lý chất lượng theo sự phân công của Giám đốc.

   - Đầu mối liên hệ, phối hợp công tác với Hội Khuyến học; Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh;

   - Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nghiên cứu khoa học; Hội đồng Kỷ luật của Ngành khi được Giám đốc ủy quyền;

   - Phụ trách phòng: Quản lý đào tạo và Giáo dục thường xuyên; Thanh tra;

   - Trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện: Hạ Hòa, Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh.

    

Liên kết website