Wednesday, 28/10/2020 - 13:07|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
Thông tin chi tiết:
Đỗ Thanh
Phó Giám đốc Đỗ Thanh
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ QLGD
Điện thoại 0913578090
Email thanhd.sogddt@phutho.gov.vn
Mạng xã hội

- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục thường xuyên; thanh tra, kiểm tra; giáo dục chuyên nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội; nghiên cứu khoa học; Kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020; triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; công nghệ thông tin của Ngành và của Cơ quan Sở; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; tham gia chỉ đạo công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, quản lý chất lượng theo sự phân công của Giám đốc.

- Đầu mối liên hệ, phối hợp công tác với Hội Khuyến học; Tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quyết định của UBND tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, nghiên cứu khoa học; Hội đồng Kỷ luật của Ngành khi được Giám đốc ủy quyền;

- Phụ trách phòng: Quản lý đào tạo và Giáo dục thường xuyên; Thanh tra;

- Trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện: Hạ Hòa, Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh.