Wednesday, 12/08/2020 - 14:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học

PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON VÀ TIỂU HỌC

 I.  Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh; Làm đầu mối phối hợp công tác với các cục, vụ chức năng của Bộ GD&ĐT, gồm: Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về Giáo dục mầm non, tiểu học; tham mưu Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

2.2. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học và phân công các thành viên trong Phòng thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học của Giáo dục mầm non, tiểu học.

2.3. Giúp Giám đốc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về Giáo dục mầm non, tiểu học và kế hoạch nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở đối với Giáo dục mầm non, tiểu học; quản lý, chỉ đạo việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, kế hoạch giáo dục trẻ mầm non, học sinh tiểu học của mọi loại hình trường, lớp thuộc Giáo dục mầm non, tiểu học theo quy định của Bộ; Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động giáo dục giữa gia đình - nhà trường - xã hội về Giáo dục tiểu học; chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hóa Giáo dục mầm non, tiểu học; công tác xây dựng mô hình trường thí điểm (nếu có) thuộc cấp học; theo dõi, quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục mầm non, tiểu học trong toàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất, trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non, tiểu học và thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non; phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và Giáo dục thường xuyên, trong việc thực hiện phổ cập Giáo dục mầm non, tiểu học; chỉ đạo thực hiện điều lệ trường học; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ, xét công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học; đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học; công tác tuyển sinh đầu cấp.

Phối hợp Phòng Giáo dục trung học chỉ đạo thực hiện, kiểm tra công tác học sinh sinh viên; phòng chống tại nạn, thương tích, đuối nước, bạo lực học đường, an toàn giao thông; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, xâm hạn trẻ em và các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trường học.

2.4. Chủ trì, giúp Giám đốc chỉ đạo và đánh giá các huyện, thành, thị trong việc:

a) Quản lý nhà nước đối với các cơ sở Giáo dục mầm non, tiểu học công lập và ngoài công lập trên địa bàn;

b) Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường ở các cơ sở giáo dục cấp học mầm non, tiểu học;

c) Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục cấp học mầm non, tiểu học; công tác kiểm tra, thanh tra đảm bảo quản lý hoạt động theo đúng quy định.

d) Chỉ đạo và đánh giá xếp loại đối với các huyện, thành, thị về lĩnh vực Giáo dục mầm non, tiểu học.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở giúp Giám đốc:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non, tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phối hợp Phòng Quản lý Đào tạo và Giáo dục thường xuyên, Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp kế hoạch tham mưu trình Giám đốc ban hành;

c) Tổ chức biên soạn, biên tập các tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục mầm non, tiểu học theo quy định của Bộ và Sở; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được ban hành;

d) Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá chất lượng quản lý, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo kế hoạch của cấp học; Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh đối với mầm non và tiểu học;

đ) Tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; xây dựng những tập thể, cá nhân và điển hình tiên tiến. Chỉ đạo, tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, các cuộc giao lưu, liên hoan cán bộ quản lý, nhân viên, trẻ mầm non ở các cấp; tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ;

e) Tham mưu, phối hợp chỉ đạo thực hiện Đề án của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh đối với Giáo dục mầm non; thực hiện tổng hợp báo cáo theo định kỳ theo yêu cầu.

2.6. Phối hợp với các phòng thuộc Sở:

a) Tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quy định; Phối hợp với Thanh tra sở thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, nhiệm vụ năm học đối với các trường mầm non, tiểu học, các phòng GD&ĐT theo quy định;

b) Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học; phối hợp tham mưu xây dựng dự toán và kế hoạch phân bổ ngân sách hàng năm cho hoạt động của Phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học và xây dựng trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng thư viện đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo công tác giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, an ninh, giáo dục dân tộc, giáo dục hòa nhập, khuyết tật cấp tiểu học; y tế học đường, công tác học sinh, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường, lớp tiểu học; hướng dẫn các huyện, thành, thị thực hiện công tác tuyển sinh, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi trẻ em thuộc danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ triển khai đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các huyện, thành, thị thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp học mầm non, tiểu học; tham mưu đề xuất các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp học mầm non, tiểu học;

d) Phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng chỉ đạo công tác kiểm định, đánh giá chất lượng các trường mầm non, tiểu học; tổ chức đoàn đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối những trường mầm non, tiểu học có đăng ký đánh giá công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

đ) Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và Giáo dục thường xuyên tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức hướng dẫn đề tài; xét duyệt, triển khai ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm thuộc cấp học mầm non, tiểu học vào thực tế.

2.7. Phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài Ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia xây dựng giáo dục mầm non, tiểu học theo mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo và định hướng phát triển của tỉnh.

2.8. Chỉ đạo, thực hiện công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề, sơ kết, tổng kết năm học của giáo dục mầm non, tiểu học; thực hiện báo cáo, sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề về Giáo dục tiểu học của tỉnh theo quy định.

2.9. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. 

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

II.  Bộ máy tổ chức

Trưởng phòng:

Tạ Thị Tuyết Lan

 

Chuyên môn:

Cử nhân GDMN

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Phụ trách mầm non

 

Phó trưởng phòng:

Nguyễn Thúc Sinh

 

Chuyên môn:

Cử nhân Toán học

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Phụ trách giáo dục tiểu học

 

Phó trưởng phòng:

Lương Minh Tăng

 

Chuyên môn:

Cử nhân Luật

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Phụ trách giáo dục MN

 

Chuyên viên:

Phạm Mai Phong

 

Chuyên môn:

Thạc sỹ Ngữ văn

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Phụ trách giáo dục tiểu học

 

Chuyên viên:

Ngô Anh Tú

 

Chuyên môn:

Cử nhân Ngữ văn

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Phụ trách giáo dục tiểu học

 

Chuyên viên:

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Chuyên môn:

Cử nhân GDTH

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Phụ trách giáo dục tiểu học

 

Chuyên viên:

Trần Thị Chính

 

Chuyên môn:

Cử nhân GDMN

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Phụ trách giáo dục MN

 

Chuyên viên:

Hoàng Minh Tuấn

Chuyên môn:

Cử nhân Toán học

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Phụ trách Thư viện & thiết bị, môn TNXH, hoạt động GDTH

 


VP Sở
Tập tin đính kèm :


Nguồn:phutho.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết