Wednesday, 12/08/2020 - 13:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Giáo dục trung học

 PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 I. Chức năng, nhiệm vụ:  

          1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục trung học, bao gồm cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT), dạy thêm, học thêm; công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; công tác quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh, công tác thanh niên; giáo dục dân tộc; công tác giáo dục môi trường và biển đảo trong các cơ sở giáo dục; công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đối với Giáo dục trung học; công tác học sinh, sinh viên; công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý, giáo viên; Làm đầu mối phối hợp công tác với các cục, vụ chức năng của Bộ GD&ĐT, gồm: Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Vụ Giáo dục thể chất, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc Sở trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về Giáo dục trung học.

2.2. Tham mưu với Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án, kế hoạch tuyển sinh cấp THCS, THPT hàng năm; hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác tuyển sinh của cấp học theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh và của Sở.

2.3. Chủ trì, tham mưu giúp Giám đốc Sở:

a) Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với Giáo dục trung học; xây dựng kế hoạch các giai đoạn cụ thể của cấp học phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục địa phương và cả nước; xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của cấp THCS, THPT;

b) Chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục THCS, THPT, nội dung giáo dục địa phương, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá đối với giáo dục trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, chỉ đạo công tác giáo dục hướng nghiệp, hoạt động giáo dục dạy nghề phổ thông; tham mưu thực hiện công tác thẩm định, cấp phép dạy thêm, học thêm thuộc thẩm quyền của Sở GD&ĐT đối với trung học phổ thông;

c) Hướng dẫn, chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường trung học và các cơ sở giáo dục khác có thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Giáo dục trung học thực hiện các Điều lệ, Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Sở về chuyên môn, nghiệp vụ của Giáo dục trung học; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh và các quy định khác của Bộ, của Sở, của UBND các cấp có thẩm quyền quản lý cơ sở giáo dục theo phân cấp;

d) Tiếp thu và triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Uỷ ban nhân dân tỉnh và của Sở về Giáo dục trung học; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục về chuyên môn, nghiệp vụ và các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực giáo dục trung học;

đ) Chỉ đạo công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, thi khác đối với cấp học theo quy định của các cấp quản lý có thẩm quyền, góp phần tạo nguồn nhân tài cho tỉnh và đất nước;

e) Chỉ đạo, triển khai công tác giáo dục thể chất, y tế trường học trong toàn Ngành; công tác y tế trường học, phòng chống tai nạn thương tích; công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và công tác chữ thập đỏ trong nhà trường; giáo dục dân tộc; đầu mối chỉ đạo công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia các cấp học; giáo dục quốc phòng thuộc lĩnh vực giáo dục trung học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh; chỉ đạo đánh giá xếp loại công tác y tế trường học. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích;

g) Chủ trì phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng và các phòng liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho công chức và công tác quốc phòng, quân sự cơ quan Sở;

h) Tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua “Hai tốt”, đổi mới, sáng tạo; chỉ đạo đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, phát hiện và nêu gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đối với cấp học THCS và THPT;

i) Quản lý, lưu giữ hồ sơ tuyển sinh THPT hàng năm theo quy định; phối hợp với Văn phòng thực hiện việc tiếp nhận, giới thiệu chuyển trường cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở giúp Giám đốc:

a) Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình trường thí điểm, trường chuyên biệt thuộc cấp học; các giải pháp tăng cường kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phối hợp với các phòng thuộc Sở tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các kỳ thi chọn giáo viên giỏi, các hội thi văn nghệ, thể thao, quốc phòng an ninh cấp THCS, THPT;

c) Chỉ đạo, triển khai, kiểm tra đánh giá công tác quản lý học sinh, sinh viên, giáo dục pháp luật, hoạt động ngoại khóa, các hoạt động liên quan đến hình thành đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên; công tác giáo dục chính trị và học sinh sinh viên.

d) Xây dựng, tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến Giáo dục trung học;

đ) Phối hợp với các phòng thuộc Sở tổ chức kiểm tra, đánh giá, đề nghị công nhận thư viện, phòng học bộ môn của các trường THCS, THPT đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.5. Chủ trì, tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo công tác học sinh, sinh viên:

a) Phối hợp với các phòng thuộc Sở chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ về công tác Đoàn, Hội, Đội trong các cơ sở giáo dục, công tác thanh niên; tổ chức, chỉ đạo việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách làm công tác học sinh, sinh viên, Đoàn, Hội, Đội;

b) Phối hợp chỉ đạo các huyện, thành, thị về công tác học sinh, sinh viên; làm đầu mối giúp Giám đốc phối hợp với các sở, ngành, Trung ương và địa phương trong các hoạt động về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên;

c) Phối hợp với các phòng thuộc Sở chỉ đạo, triển khai, kiểm tra đánh giá công tác quản lý học sinh, sinh viên, giáo dục pháp luật ngoại khóa; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh trong nhà trường; tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông; công tác an ninh trường học; công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống tội phạm ma tuý, phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến trên internet; các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo triển khai các phong trào, công tác tư vấn tâm lý học sinh, sinh viên, ...;

d) Phối hợp với cơ quan, đơn vị và các phòng thuộc Sở chỉ đạo công tác giáo dục pháp luật, an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy trong trường học; theo dõi, xử lý các vấn đề về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội liên quan đến học sinh, sinh viên.

2.6. Phối hợp với các phòng thuộc Sở giúp Giám đốc:

a) Phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng chỉ đạo công tác kiểm định, đánh giá chất lượng các trường THCS, THPT theo chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức đoàn đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối những trường THCS, THPT có đăng ký đánh giá công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; tổ chức các khâu trong kỳ thi tuyển sinh đầu cấp (nếu có);

b) Tổ chức biên soạn, biên tập các tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục trung học theo quy định của Bộ và Sở; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ chỉ đạo, triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên THCS, THPT; thực hiện mục tiêu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục;

c) Phối hợp Phòng Quản lý Đào tạo và Giáo dục thường xuyên trong công tác củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, triển khai thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh; bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý, giáo viên;

d) Phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong công tác tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định; phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông theo chuẩn;

2.7. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá các nhiệm vụ về sử dụng, khai thác, bảo quản thiết bị dạy học, sách giáo khoa và các tài liệu, hồ sơ hiện hành trong các trường trung học, công tác xây dựng và tổ chức quản lý phòng học bộ môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

2.8. Thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề về Giáo dục trung học theo quy định.

2.9. Tham gia nghiên cứu khoa học; triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực phụ trách; phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham gia đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác giáo dục trung học, các chỉ tiêu công tác khác của các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở mỗi năm học hoặc một số năm học theo yêu cầu nội dung công việc và sự phân công của Lãnh đạo Sở;

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

II.Bộ máy tổ chức 

Trưởng phòng 

Đỗ Đức Quế

 

Chuyên môn:

Tiến sỹ Sinh học

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Phụ trách chung

    

Phó trưởng phòng

Nguyễn Văn Hảo

 

Chuyên môn:

Th.sỹ QLGD

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Chỉ đạo dạy và học môn Vật Lý, Tin học; PT các môn KHTN...

  

Phó Trưởng phòng:

Lê Bá Việt Hùng

 

Chuyên môn:

Th.Sỹ Toán

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

Phụ trách: 

Chỉ đạo dạy và học môn Toán; PCGD;  

 

Chuyên viên:

Phùng Thị Hoàng Yến

  

Chuyên môn:

Th.Sỹ QLGD

Danh hiệu: 

 Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Chỉ đạo dạy và học môn Ngoại Ngữ...  

 

Chuyên viên:

Nguyễn Quang Hiển

  

Chuyên môn:

Th.Sỹ Giáo dục học

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Chỉ đạo dạy và học môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, GDQP-AN... 

 

Chuyên viên:

Trần Kim Chung

  

Chuyên môn:

Cử nhân Ngữ văn

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

Phụ trách: 

Ngữ Văn, GDCD, GD Dân tộc, Thư viện trường học 

  

Chuyên viên:

Ngô Xuân Ban

  

Chuyên môn:

Cử nhân tiếng Anh

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

Phụ trách: 

 Biệt phái tại TT HCC

 

Chuyên viên:

Nguyễn Quang Hòa

  

Chuyên môn:

Cử nhân Hóa học

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

Phụ trách: 

GD Dân tộc, Thư viện trường học 

 


VP Sở
Tập tin đính kèm :


Nguồn:phutho.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết