Wednesday, 12/08/2020 - 13:24|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Kế hoạch - Tài chính

                                         PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

 I.  Chức năng, nhiệm vụ:

 1.Chức năng: 

Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiên chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; về công tác thống kê toàn Ngành; về hoạt động tài chính, kế toán trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; về phát triển và quản lý cơ sở vật chất, đất đai và tài sản công, các dự án chương trình mục tiêu, về trang thiết bị đồ dùng dạy học và thư viện trường học của Ngành thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:   

     2.1. Về công tác quy hoạch và kế hoạch:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trong toàn Ngành, quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, quản lý, kiểm tra đảm bảo quy hoạch mạng lưới, quy hoạch phát triển đã được phê duyệt;

b) Chủ trì tổng hợp và phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc trình UBND tỉnh các kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, từng giai đoạn và dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng kế hoạch xã hội hóa của Ngành; các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục, phù hợp với các kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh để UBND tỉnh ban hành quyết định;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của toàn Ngành và thực hiện kế hoạch, sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở; đề xuất các chế độ chính sách địa phương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;

d) Chủ trì trình Giám đốc việc phân bổ chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm về quy mô, về tuyển sinh và các điều kiện đảm bảo cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của Sở. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo của phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị và các đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng và tiến độ thực hiện kế hoạch được giao;

đ) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thống kê toàn Ngành, dự báo phát triển giáo dục và đào tạo. Thu thập, xử lý, khai thác các số liệu, tư liệu có liên quan đến công tác lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục;

e) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước đối với sử dụng đất đai, tài sản nhà nước đã giao cho các đơn vị trực thuộc, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của nhà nước; tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất đai, các loại tài sản công theo quy định của Nhà nước và phân cấp của UBND tỉnh;

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2.2. Công tác đầu tư, trang thiết bị và cơ sở vật chất:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc trong việc xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, về chủ trương, cơ chế chính sách kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, giúp Giám đốc hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục; thực hiện nhiệm vụ cơ quan cấp trên của chủ đầu tư đối với các đơn vị chủ đầu tư trực thuộc Sở trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn; thẩm tra và thỏa thuận các dự án về quy mô thiết kế; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp bằng mọi nguồn vốn của các đơn vị trực thuộc Sở;

c) Chủ trì, giúp Giám đốc quản lý dự án đầu tư, thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trong ngành Giáo dục;

d) Chủ trì xây dựng và thực hiện nhiệm vụ công tác đầu tư sách thư viện trường học, thiết bị giáo dục trong phạm vi quản lý của Sở. Xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư trong các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định;

đ) Chỉ đạo công tác xã hội hoá giáo dục, công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất thiết bị, tạo thêm nguồn lực đẩy mạnh sự phát triển giáo dục;

e) Giúp Giám đốc phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng cho giáo dục và đào tạo.

2.3. Về công tác tài chính - kế toán:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc trong việc xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách tài chính, kế toán trong ngành Giáo dục; xây dựng mức thu học phí; định mức chi cho giáo dục và đào tạo; các chính sách đối với giáo dục và đào tạo ở các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

c) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của Sở là đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh; thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc; Kế toán thanh toán chi nghiệp vụ Ngành tại Sở;

d) Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính của các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì phối hợp với các đơn vị, phòng có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kế hoạch - tài chính, kế toán trong Ngành;

e) Phối với Thanh tra Sở tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị với Giám đốc xử lý những vi phạm trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

2.4. Về công tác thống kê:

a) Xây dựng và quản lý thống nhất các chỉ số thống kê giáo dục và đào tạo, hướng dẫn phương pháp thu thập, ghi chép, quy trình thực hiện thống kê giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, quy chế cung cấp và sử dụng số liệu, hệ thống biểu mẫu thống kê thống nhất trong toàn Ngành;

b) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của Ngành phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách. Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê định kỳ: hàng năm, 05 năm, 10 năm. Biên soạn niên giám thống kê giáo dục và đào tạo hàng năm; là đơn vị đầu mối trong việc cung cấp số liệu thống kê giáo dục và đào tạo để công bố chính thức trong toàn Ngành;

c) Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, các phòng GD&ĐT;

d) Xây dựng kế hoạch về công tác thống kê ngành Giáo dục; hướng dẫn, giám sát việc triển khai công tác thống kê tại các đơn vị, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong toàn Ngành;

đ) Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu ứng dụng CNTT trong lĩnh vực thống kê.

2.5. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, hàng quý, hàng năm và phân công các thành viên trong phòng thực hiện kế hoạch đã đề ra.

2.6. Tham gia phối hợp với các phòng Sở:

a) Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định;

b) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và các phòng chuyên môn, phòng có liên quan thẩm định các điều kiện có liên quan để tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, mở phân hiệu, chuyển đổi địa điểm, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở; và trình Giám đốc quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; tham gia thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND các huyện, thành, thị theo thẩm quyền.

c) Phối hợp với các phòng liên quan xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên của Ngành. Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học;

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

II.Bộ máy tổ chức 

Trưởng phòng

Phạm Hồng Thao

 

Chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua 

Phụ trách: 

Phụ trách chung

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Quang Huy

 

Chuyên môn:

Cử nhân Toán -Tin

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Phụ trách: 

Kế hoạch, Cơ sở vật chất

 

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Mười

 

Chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Phụ trách: 

Kế toán

 

Chuyên viên:

Nguyễn Địch Văn

 

Chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Phụ trách: 

Kho, Quỹ tiền tệ

 

Chuyên viên:

Vũ Hoàng Anh

 

Chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Danh hiệu: 

Lao động tiên tiến

Phụ trách: 

Kế toán

 

Chuyên viên:

Trần Tiến Thành

 

Chuyên môn:

Cử nhân Tin học

Danh hiệu: 

Lao động tiên tiến

Phụ trách: 

Thống kê

 


VP Sở
Tập tin đính kèm :


Nguồn:phutho.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết