Wednesday, 12/08/2020 - 13:57|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng quản lý Đào tạo và Giáo dục thường xuyên

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 I.  Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục đại học (theo phân công của UBND tỉnh), giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề thuộc phạm vi quản lý của Sở; quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc giáo dục thường xuyên; công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; công tác nghiên cứu khoa học;đơn vị tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và các cơ sở giáo dục/đào tạo khác (bao gồm cả cơ sở có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) thuộc lĩnh vực quản lý; công tác hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo; công tác phổ cập, xóa mù chữ; Làm đầu mối phối hợp công tác với các cục, vụ chức năng của Bộ GD&ĐT, gồm: Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục thường xuyên, Cục Hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc Sở trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về lĩnh vực thuộc chức năng của Phòng.

2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên; hướng nghiệp và dạy nghề; giáo dục đại học. Chỉ đạo chuyên môn cơ sở giáo dục có tổ chức các lớp học theo chương trình GDTX, các trung tâm học tập cộng đồng.

2.3. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học và phân công các thành viên trong phòng thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học thuộc các lĩnh vực công tác của phòng. Tổ chức kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.

2.4. Chủ trì, tham mưu giúp Giám đốc:

a) Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục theo chức năng của Phòng; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

b) Quản lý việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách đối với người học của mọi loại hình thuộc giáo dục thường xuyên; hướng nghiệp và dạy nghề theo quy định của BộGiáo dục và Đào tạo; theo dõi, đánh giá chất lượng về giáo dục thuộc lĩnh vực phòng quản lý trong toàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học;

c) Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc lĩnh vực của phòng quản lý. Tổ chức biên soạn, biên tập các tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn giảng dạy, học tập, hồ sơ, sổ, sách quản lý, theo dõi giảng dạy, học tập theo quy định của Bộ và Sở; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục thường xuyên; chỉ đạo, quản lý hoạt động tổ chức dạy và học, thi, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số theo qui định;

d) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác chuyên môn, nghiệp vụ các cơ sở giáo dục thường xuyên và các phòng GD&ĐT theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở chỉ đạo công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ, mở rộng hình thức học sau xoá mù chữ, các chương trình giáo dục thường xuyên giúp người lao động biết chữ chắc chắn và có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, hoà nhập cộng đồng; chỉ đạo, thực hiện công tác phổ cập giáo dục; tham mưu thực hiện công tác thẩm định, cấp phép dạy thêm, học thêm thuộc thẩm quyền của Sở GD&ĐT đối với giáo dục thường xuyên;

đ) Chỉ đạo và đánh giá giáo dục và đào tạo các huyện, thành, thị:

Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục thường xuyên theo phân cấp của UBND tỉnh;

Việc quản lý các cơ sở liên quan đến hoạt động giáo dục thường xuyên, bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư, liên kết của các tổ chức cá nhân nước ngoài;

Tổ chức kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch; đánh giá việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực, việc đảm bảo chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các cơ sở đối với phát triển giáo dục thường xuyên;

Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường thuộc giáo dục thường xuyên; khai thác ứng dụng CNTT vào quá trình quản lý, dạy và học ở các cơ sở giáo dục.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở giúp Giám đốc:

a) Thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ để tham mưu trình Giám đốc Sở quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục của các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học; ngoại ngữ - tin học, tiếng dân tộc thiểu số. Các đơn vị, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ, chính khoá theo qui định;

b) Xây dựng các văn bản chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của Ngành; tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học theo chức năng nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, tổ chức đánh giá, xếp loại và phổ biến, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm. Là bộ phận thường trực của Hội đồng khoa học Ngành;

c) Xây dựng các văn bản chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề; tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nghiệp; thực hiện công tác chống mù chữ, khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Tổ chức kiểm tra các điều kiện hoạt động giáo dục, quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp sư phạm; xác nhận điều kiện mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, trên đại học, việc xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ trung cấp sư phạm của cơ sở đào tạo đại học trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thẩm định sáp nhập, chia tách, mở phân hiệu, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục; các trung tâm giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;

đ) Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và triển khai thực hiện bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; hướng dẫn, kiểm tra việc bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên;

e) Chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hợp tác quốc tế của Ngành.

2.6. Phối hợp với các phòng thuộc Sở giúp Giám đốc:

a) Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai quy hoạch mạng lưới giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học; xây dựng dự toán và kế hoạch phân bổ ngân sách hàng năm cho hoạt động của Phòng Quản lý Đào tạo và Giáo dục thường xuyên; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học; xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục thường xuyên hàng năm trình Giám đốc Sở quyết định;

b) Phối hợp Thanh tra Sở và các phòng liên quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp phép và quản lý cá nhân, tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường ở các cơ sở giáo dục thường xuyên; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quy định; tổ chức kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền; kiểm tra việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ đối với các đơn vị trực tiếp quản lý theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thanh tra việc xét tốt nghiệp, các kỳ thi, công tác tuyển sinh, việc quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên theo thẩm quyền;

c) Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ, triển khai đánh giá chuẩn cán bộ quản lý, chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên; tham mưu đề xuất các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, giáo viên thuộc giáo dục thường xuyên;

d) Phối hợp với với Văn phòng Sở và các phòng liên quan tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ứng dụng CNTT thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên;

đ) Phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng về xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đánh giá chất lượng giáo dục; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; công tác xét tốt nghiệp, tổ chức các kỳ thi; công tác tuyển sinh; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; cấp văn bằng, chứng chỉ, ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc trong các cơ sở giáo dục thường xuyên;

e) Phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài ngành, các tổ chức kinh tế – xã hội tham gia xây dựng phát triển giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học theo mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng xã hội học tập và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

2.7. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. 

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

II. Bộ máy tổ chức

Trưởng phòng:

 Lê Thị Tuyêt Trinh

 

Chuyên môn:

 Th.Sỹ kinh tế

Danh hiệu: 

 CSTĐ cơ sở

Phụ trách: 

 Phụ trách chung

 

Phó trưởng phòng

Nguyễn Quang Tiến

 

Chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Giáo dục chuyên nghiệp TT HTCĐ, Tuyển sinh, Bồi dưỡng…

  

Phó trưởng phòng

Hoàng Anh Tuấn

 

Chuyên môn:

Cử nhân Tin học

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Giáo dục chuyên nghiệp TT HTCĐ, Tuyển sinh, Bồi dưỡng…

  

Chuyên viên:

Phan Thị Thu Thủy

 

Chuyên môn:

Th.Sỹ KTCN

Danh hiệu: 

Lao động tiên tiến

Phụ trách: 

 Hoạt động chuyên môn; tư vấn du học; QL hồ sơ cử tuyển…

 

Chuyên viên:

 

 

Chuyên môn:

 

Danh hiệu: 

 

Phụ trách: 

 

 


VP Sở
Tập tin đính kèm :


Nguồn:phutho.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết