Wednesday, 12/08/2020 - 13:18|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Tổ chức cán bộ

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

  I.  Chức năng, nhiệm vụ:

 

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức; công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng; đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tôn giáo; công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Làm đầu mối phối hợp công tác với các cục, vụ chức năng của Bộ GD&ĐT, gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, cùng Phòng Giáo dục Trung học trong phối hợp công tác với Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức của Ngành; về quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ; về công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

2.2. Chủ trì, tham mưu giúp Giám đốc phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh quyết định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục; giúp Giám đốc dự thảo văn bản trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

b) Xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng GD&ĐT theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản pháp luật khác liên quan;

c) Xây dựng dự thảo văn bản trình UBND tỉnh quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở; trưởng phòng, phó trưởng phòngGD&ĐT thuộc UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật;

d) Trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài); quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (không bao gồm trường cao đẳng sư phạm) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND các huyện, thành, thị theo thẩm quyền.

2.3. Chủ trì, tham mưu giúp Giám đốc:

a) Quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ sở trực thuộc; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ đãi ngộ, thôi việc, trợ cấp, hưu trí, đào tạo, bồi dưỡng; kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu công tác tổ chức cán bộ của ngành Giáo dục;

b) Xây dựng và ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;

c) Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ đã ban hành và kế hoạch nhiệm vụ năm học của Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ;

d) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh, tham mưu để Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định; công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh;

đ) Quyết định theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng Sở, cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc diện Sở quản lý theo phân cấp; kỷ luật, thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở quản lý; thường trực Hội đồng kỷ luật của Sở; triển khai thực hiện công tác xây dựng, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

e) Đầu mối phối hợp với các phòng: Giáo dục Mầm non và Tiểu học, Giáo dục trung học, Quản lý Đào tạo và Giáo dục thường xuyên tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục; đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức; triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong toàn Ngành và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định này;

g) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tôn giáo của Ngành. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở quản lý; chỉ đạo việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định chung của Nhà nước;

h) Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hướng dẫn triển khai và tổng hợp đánh giá thực hiện kê khai xác minh tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Sở.

2.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, tham mưu giúp Giám đốc:

a) Phối hợp Công đoàn Ngành, Thanh tra và các phòng thuộc Sở chỉ đạo thực hiện dân chủ trong các hoạt động ủa cơ sở giáo dục công lập, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ; công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục;

b) Phối hợp với các phòng thuộc Sở và Công đoàn Ngành tham mưu đề xuất các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành;

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở hướng dẫn xây dựng và tổng hợp, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trình Giám đốc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng; đi công tác nước ngoài;

d) Phối hợp với các phòng liên quan giúp Giám đốc thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc;

đ) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc thực hiện triển khai hệ thống chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viên chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở và chuẩn bị các hồ sơ để Giám đốc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; thực hiện cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm và định mức, chỉ tiêu biên chế ở cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; giúp Giám đốc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định này;

e) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra đôn đốc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh như: nâng bậc lương, thâm niên nhà giáo, xét hết thời gian tập sự, thực hiện công tác hưu trí, thôi việc, tinh giản biên chế, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác có liên quan. Là thường trực Hội đồng lương của Sở;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, thi/xét nâng ngạch, thăng hạng, chuyển chức danh nghề nghiệp; thực hiện cơ cấu, định mức lao động, chế độ công tác đối với công chức, viên chức theo phân cấp;

h) Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan theo dõi công tác Đảng trong trường học; phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học theo dõi tình hình phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; thực hiện các nội dung công việc của Đảng ủy Sở trong công tác tổ chức cán bộ.

2.5. Phối hợp với các phòng thuộc Sở, tham mưu giúp Giám đốc:

a) Phối hợp với Thanh tra Sở và các Phòng có liên quan giúp Giám đốc trong việc thanh tra các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc chấp hành luật pháp và chỉ đạo của Sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; xử lý các sai phạm về công tác tổ chức, cán bộ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành; tổ chức kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch;

b) Phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia xây dựng phát triển giáo dục và đào tạo theo mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo và định hướng phát triển của tỉnh.

2.6. Chủ trì, tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng; đầu mối tổng hợp thông tin liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng của Ngành;

b) Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức nghiên cứu học tập văn bản pháp luật của Nhà nước đối với công chức, viên chức; phối hợp với bộ phận thường trực Văn phòng Đảng ủy tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; phối hợp Văn phòng Sở theo dõi các thông tin, tình hình dư luận xã hội về giáo dục; phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và Giáo dục thường xuyên đề xuất công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền để nhân dân nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo;

c) Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các cuộc vận động lớn của Ngành, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn tổ chức, kiểm tra, giám sát triển khai các quy định quản lý nội bộ về công tác chính trị tư tưởng.

2.7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

II. Bộ máy tổ chức

 

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Biết

  

Chuyên môn:

Thạc sỹ Toán

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Phụ trách chung

 

Phó Trưởng phòng:

Phan Thị Minh Huệ

 

Chuyên môn:

Thạc sỹ QLGD

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Chế độ chính sách

 

Phó Trưởng phòng:

NguyễnThị Việt Hà

 

Chuyên môn:

Thạc sỹ QLGD- Cử nhân Kinh tế

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

 Quỹ tiền lương

 

Chuyên viên:

Nguyễn Địch Duẩn

  

Chuyên môn:

Cử nhân Hóa

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

QL hồ sơ CB, CC, VC; Chế độ nghỉ phép..

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tuấn Anh

  

Chuyên môn:

Th.Sỹ Văn học

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Đào tạo bồi dưỡng

 

 

 


VP Sở
Tập tin đính kèm :


Nguồn:phutho.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết