Wednesday, 12/08/2020 - 12:41|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh tra sở

THANH TRA SỞ

 I.  Chức năng, nhiệm vụ: 

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật; Làm đầu mối phối hợp công tác với Thanh tra Bộ GD&ĐT và Thanh tra tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng và trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu nghiệp vụ về thanh tra giáo dục; xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra sau khi được Giám đốc phê duyệt; trình Giám đốc việc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục và tổ chức thực hiện.

2.2. Tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Sở theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật cho các đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

2.3. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục theo thẩm quyền. Phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục.

2.4. Tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức các hoạt động thanh tra trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Sở:

a) Thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra;

c) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của UBND huyện, thành, thị đối với các vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. Thanh tra lại các vụ việc đã được kết luận thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở (khi cần thiết);

d) Thanh tra, kiểm tra, đánh giá trong công tác quản lý, về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Giám đốc và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề cần giải quyết, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh;

đ) Tổ chức việc thanh tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi của giáo viên và thực hiện các nề nếp, quy định, quy chế học tập của học sinh trong các loại hình trường theo phân cấp; thanh tra, kiểm tra thi và tuyển sinh theo kế hoạch; công tác quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ đối với các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Thanh tra, kiểm tra việc quản lý và tổ chức dạy thêm, học thêm; quản lý thu chi tài chính trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

Ngoài các nội dung được quy định cụ thể trên đây, Thanh tra Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.

e) Thanh tra các vụ việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

2.5. Chủ trì, tham mưu giúp Giám đốc:

a) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về giáo dục; quản lý và thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư theo quy định của pháp luật; tổ chức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; đề xuất xử lý, xử phạt vi phạm hành chính;

b) Chỉ đạo phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở;

c) Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; tham mưu việc xử lý vi phạm trong việc thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập; phối hợp với Công đoàn Ngành chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giáo dục; phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Giám đốc; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh tra, cộng tác viên thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra tỉnh;

d) Đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện nội dung kết luận, các kiến nghị, đề xuất của các đoàn thanh tra, kiểm toán theo quy định.

đ) Bố trí lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng thuộc Sở, tham gia các buổi tiếp dân hàng tuần theo quy định.

2.6. Tham gia nghiên cứu khoa học.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

II. Bộ máy tổ chức 

Chánh thanh tra

Đỗ Nguyên Thương

 

Chuyên môn:

Thạc sỹ Ngữ văn

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Phụ trách chung

  

Phó chánh Thanh tra

Phạm Quang Tuấn

 

Chuyên môn:

Thạc sỹ Toán học

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Công tác Thanh tra PGD, giải quyết KNTC khối trực thuộc

 

Phó chánh Thanh tra

Võ Thị Thanh Hoa

 

Chuyên môn:

Thạc sỹ QLGD

Danh hiệu: 

Lao động tiên tiến

Phụ trách: 

Công tác Thanh tra PGD, giải quyết KNTC khối PGD

 

Chuyên viên:

Bùi Xuân Sỹ

 

Chuyên môn:

Cử nhân tiếng Anh

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Thanh tra các cơ sở GD trực thuộc

  

Chuyên viên

Hán Quốc Trí

 

Chuyên môn:

Thạc sỹ Toán học

Danh hiệu: 

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Phụ trách: 

Công tác Thanh tra chuyên ngành các cơ sở giáo dục trực thuộc.


  


VP Sở
Tập tin đính kèm :


Nguồn:phutho.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết