Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019
VĂN BẢN MỚI
TIN TỪ ĐƠN VỊ

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 630

Giới thiệu

Phòng Giáo dục trung học


Phòng Quản lý chất lượng


Văn phòng sở


Thanh tra sở


Phòng quản lý Đào tạo và Giáo dục thường xuyên


Phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học


Phòng Kế hoạch - Tài chính


Phòng Tổ chức cán bộ


Giới thiệu ban lãnh đạo Sở


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.