Thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019
TIN TỪ ĐƠN VỊ

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 858

Giới thiệu

Phòng Quản lý chất lượng


Phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học


Giới thiệu ban lãnh đạo Sở


Phòng Giáo dục trung học


Văn phòng sở


Thanh tra sở


Phòng Kế hoạch - Tài chính


Phòng Tổ chức cán bộ


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.


Phòng quản lý Đào tạo và Giáo dục thường xuyên