Thứ hai, Ngày 31 Tháng 08 Năm 2015
TRANG CHỦ SỞ GIÁO DỤC SƠ ĐỒ SITE LIÊN HỆ
Liên kết website
Website liên kết khác
Số lượt truy cập:
 
 
Tin tức Tin tuyển sinh

<TR>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 3pt iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>BsTyLe"MsO-BiDi fOnT-WeIgHt NoRmAl>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk>FONT faCe.VnTime1op<op<FONT><B><P<TD>TD stYlE=BORDER-RIGHT: windoWtExT pT SoLiD;PADDING-RIGHT: 1.5pT;BORDER-TOP: #ece9D8 PADDING-LEFT: 1.5pT;PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: winDoWtExT pT SoLiD;WIDTH: 06pT;PADDING-TOP: iN;BORDER-BOTTOM: windOwTeXt1PtsOlId HEIGHT: 145Pt BACKGROUND-COLOR: tranSpArEnT;mSo bOrDeR-ToP-AlT:sOlIdwInDoWtExT 5Pt MsO-BoRdEr aLt SoLiD WiNdOwTeXt.pT"wIdTh5>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: pt iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>BsTyLe"MsO-BiDi fOnT-WeIgHt NoRmAl>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Mã TᛉNhop<op<SPAN>

<TR>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"/O:P>/SPAN><P<TD>TD stYlE=BORDER-RIGHT: windoWtExT pT SoLiD;PADDING-RIGHT: 1.5pT;BORDER-TOP: #ece9D8 PADDING-LEFT: 1.5pT;PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windoWtExT pT SoLiD;WIDTH: 06pT;PADDING-TOP: iN;BORDER-BOTTOM: wiNdOwTeXt1PtsOlId HEIGHT: 145Pt BACKGROUND-COLOR: trAnSpArEnT;mSo bOrDeR-ToP-AlT:sOlIdwInDoWtExT 5Pt MsO-BoRdEr aLt SoLiD WiNdOwTeXt.pT"vAligN=ToP WiDtH=1

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: &39;TimeS New RomaN&3;>op&NbSp<op<SPAN>

<TR>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"nBsP;/O:P>/SPAN><P<TD>TD stYlE=BORDER-RIGHT: windoWtExT pT SoLiD;PADDING-RIGHT: 1.5pT;BORDER-TOP: #ece9D8 PADDING-LEFT: 1.5pT;PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: winDoWtExT pT SoLiD;WIDTH: 06pT;PADDING-TOP: iN;BORDER-BOTTOM: windOwTeXt1PtsOlId HEIGHT: 145Pt BACKGROUND-COLOR: trAnSpArEnT;mSo bOrDeR-ToP-AlT:sOlIdwInDoWtExT 5Pt MsO-BoRdEr aLt SoLiD WiNdOwTeXt.pT"vAligN=ToP WiDtH=1

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>op&NbSp<op<SPAN>

<TR>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0in iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"nBsP;/O:P>/SPAN><P<TD><TR>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"nBsP;/O:P>/SPAN><P<TD>TD stYlE=BORDER-RIGHT: windoWtExT pT SoLiD;PADDING-RIGHT: 1.pT;BORDER-TOP: #ece9D8 PADDING-LEFT: 1.5pT;PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: winDoWtExT pT SoLiD;WIDTH: 06pT;PADDING-TOP: in;BORDER-BOTTOM: windOwTeXt1PtsOlId HEIGHT: 145Pt BACKGROUND-COLOR: tranSpArEnT;mSo bOrDeR-ToP-AlT:sOlIdwInDoWtExT 5Pt MsO-BoRdEr aLt SoLiD WiNdOwTeXt.pT"vAligN=ToP WiDtH=1

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11Pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>op&NbSp<op<SPAN>

<TR>TD stYlE=BORDER-RIGHT: windoWtExT pT SoLiD;PADDING-RIGHT: 1.5pT;BORDER-TOP: #ece9D8 PADDING-LEFT: 1.5pT;PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windoWtExT pT SoLiD;WIDTH: 06pT;PADDING-TOP: iN;BORDER-BOTTOM: windOwTeXt1PtsOlId HEIGHT: 145Pt BACKGROUND-COLOR: tranSpArEnT;mSo bOrDeR-ToP-AlT:sOlIdwInDoWtExT 5Pt MsO-BoRdEr aLt SoLiD WiNdOwTeXt.pT"vAligN=ToP WiDtH=1

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>op&NbSp<op<SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"nBsP;/O:P>/SPAN><P<TD><TR>TD stYlE=BORDER-RIGHT: windoWtExT pT SoLiD;PADDING-RIGHT: 1.pT;BORDER-TOP: #ece9D8 PADDING-LEFT: 1.5pT;PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windoWtExT pT SoLiD;WIDTH: 06pT;PADDING-TOP: iN;BORDER-BOTTOM: windOwTeXt1PtsOlId HEIGHT: 145Pt BACKGROUND-COLOR: tranSpArEnT;mSo bOrDeR-ToP-AlT:sOlIdwInDoWtExT 5Pt MsO-BoRdEr aLt SoLiD WiNdOwTeXt.pT"vAligN=ToP WiDtH=1

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>op&NbSp<op<SPAN>

<TR>TD stYlE=BORDER-RIGHT: windoWtExT pT SoLiD;PADDING-RIGHT: 1.pT;BORDER-TOP: #ece9D8 PADDING-LEFT: 1.5pT;PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windoWtExT pT SoLiD;WIDTH: 06pT;PADDING-TOP: in;BORDER-BOTTOM: windOwTeXt1PtsOlId HEIGHT: 145Pt BACKGROUND-COLOR: tranSpArEnT;mSo bOrDeR-ToP-AlT:sOlIdwInDoWtExT 5Pt MsO-BoRdEr aLt SoLiD WiNdOwTeXt.pT"vAligN=ToP WiDtH=1

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11Pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>op&NbSp<op<SPAN>

<TR>TD stYlE=BORDER-RIGHT: windoWtExT pT SoLiD;PADDING-RIGHT: 1.pT;BORDER-TOP: #ece9D8 PADDING-LEFT: 1.5pT;PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windoWtExT pT SoLiD;WIDTH: 06pT;PADDING-TOP: iN;BORDER-BOTTOM: windOwTeXt1PtsOlId HEIGHT: 145Pt BACKGROUND-COLOR: trAnSpArEnT;mSo bOrDeR-ToP-AlT:sOlIdwInDoWtExT 5Pt MsO-BoRdEr aLt SoLiD WiNdOwTeXt.pT"vAligN=ToP WiDtH=1

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: &39;TimeS New RomaN&3;>op&NbSp<op<SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"nBsP;/O:P>/SPAN><P<TD><TR>TD stYlE=BORDER-RIGHT: windoWtExT pT SoLiD;PADDING-RIGHT: 1.5pT;BORDER-TOP: #ece9D8 PADDING-LEFT: 1.5pT;PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: winDoWtExT pT SoLiD;WIDTH: 06pT;PADDING-TOP: iN;BORDER-BOTTOM: windOwTeXt1PtsOlId HEIGHT: 145Pt BACKGROUND-COLOR: trAnSpArEnT;mSo bOrDeR-ToP-AlT:sOlIdwInDoWtExT 5Pt MsO-BoRdEr aLt SoLiD WiNdOwTeXt.pT"vAligN=ToP WiDtH=1

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>op&NbSp<op<SPAN>

<TR>TD stYlE=BORDER-RIGHT: windoWtExT pT SoLiD;PADDING-RIGHT: 1.pT;BORDER-TOP: #ece9D8 PADDING-LEFT: 1.5pT;PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windoWtExT pT SoLiD;WIDTH: 06pT;PADDING-TOP: iN;BORDER-BOTTOM: windOwTeXt1PtsOlId HEIGHT: 145Pt BACKGROUND-COLOR: trAnSpArEnT;mSo bOrDeR-ToP-AlT:sOlIdwInDoWtExT 5Pt MsO-BoRdEr aLt SoLiD WiNdOwTeXt.pT"vAligN=ToP WiDtH=1

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>op&NbSp<op<SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"nBsP;/O:P>/SPAN><P<TD>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"nBsP;/O:P>/SPAN><P<TD><TR>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>op<op<SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"nBsP;/O:P>/SPAN><P<TD><TR>TD stYlE=BORDER-RIGHT: windoWtExT pT SoLiD;PADDING-RIGHT: 1.5pT;BORDER-TOP: #ece9D8 PADDING-LEFT: 1.5pT;PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: winDoWtExT pT SoLiD;WIDTH: 06pT;PADDING-TOP: iN;BORDER-BOTTOM: windOwTeXt1PtsOlId HEIGHT: 45Pt BACKGROUND-COLOR: tranSpArEnT;mSo bOrDeR-ToP-AlT:sOlIdwInDoWtExT 5Pt MsO-BoRdEr aLt SoLiD WiNdOwTeXt.pT"vAligN=ToP WiDtH=1

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>op&NbSp<op<SPAN>

   Danh mục mã trường THPT và tương đương năm 2009/O:P>/SPAN><B<P

/O:P>/SPAN><B<P

BsTyLe"MsO-BiDi fOnT-WeIgHt NoRmAl>/B>op<op<SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 3pt iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>BsTyLe"MsO-BiDi fOnT-WeIgHt NoRmAl>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk>FONT faCe.VnTime2op<op<FONT><P<TD>/O:P>/FONT><SPAN>

/O:P>/FONT><SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: pt iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>BsTyLe"MsO-BiDi fOnT-WeIgHt NoRmAl>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black>FONT faCe.VnTime5op<op<FONT><B><P<TD>
PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 3pt iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>BsTyLe"MsO-BiDi fOnT-WeIgHt NoRmAl>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>M ã

BsTyLe"MsO-BiDi fOnT-WeIgHt NoRmAl>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11Pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Trường/O:P>/SPAN><B<P<TD>
PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 3pt iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>BsTyLe"MsO-BiDi fOnT-WeIgHt NoRmAl>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: ;TimeS New RomaN&3;>TêntRƐᛝNgop<op<SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: pt iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>BsTyLe"MsO-BiDi fOnT-WeIgHt NoRmAl>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: &39;TimeS New RomaN&3;>Địa cHᛉop<op<SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: iN iN pT"op<op<SPAN>

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Phường Gia CẩM ThànhpHᛑVIᛇT Trì

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: &39;TimeS New RomaN&3;>KV2/O:P>/SPAN><P<TD>
SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>50/O:P>/SPAN><P<TD>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: &39;TimeS New RomaN&3;>Trường THPT NguyᛅN TấT Thành/SPAN>/O:P>/SPAN><P<TD>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"/O:P>/SPAN><P<TD>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT"/O:P>/SPAN><P<TD>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>KV2/O:P>/SPAN><P<TD>
SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>50/O:P>/SPAN><P<TD>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Trường THPT Bán cÔnG op<op<SPAN>

op<op<SPAN>

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Phường ThanH MiẟuTP Việt TRÌ/O:P>/SPAN><P<TD>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0in iN pT"op<op<SPAN>

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Phường TânDân TP VIÊtTRÌ/O:P>/SPAN><P<TD>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0in iN pT"/O:P>/SPAN><P<TD>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"<op<SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0in iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>KV2/O:P>/SPAN><P<TD>
SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: &39;TimeS New RomaN&3;>50/O:P>/SPAN><P<TD>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Trường THPT Dân LᚭP Việt TRÌ<SPAN>op<op<SPAN>

/O:P>/SPAN><P<TD>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: iN iN pT"/O:P>/SPAN><P<TD>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0in iN pT .5Pt MsO-Layout-grid-align: none">Xã Vân Phú TP Việt Trì

KV2

 

15009

Trường THPT Herman

Phường Dữu Lâu TP Viêt Trì

KV2

 

15010

Trung tâm GDTX Việt Trì

Phường Gia Cẩm TP Viêt Trì

KV2

 

15011

Trường THPT Hùng Vương

Phường HùngVương TX Phú Thọ

KV2

 

15012

Trường THPT Bán công Hùng Vương

Phường Hùng Vương TX Phú Thọ

KV2

 

15013

Trường THPT Dân lập TX Phú Thọ

Phường Hùng Vương TX Phú Thọ

KV2

 

15014

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ

Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ

KV1

 

15015

Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ

Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ

KV2

 

15016

Trường THPT Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

KV1

 

 

15017

Trường THPT Bán công Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

KV1

 

 

15018

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Xã Chân MộNghUy���n ĐoanHùngop<op<SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0in iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: centEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>KV1/O:P>/SPAN><P<TD>
PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0in iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT"/O:P>/SPAN><P<TD>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"/O:P>/SPAN><P<TD>

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>52/O:P>/SPAN><P<TD>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>TrunG TÂmGDTX ĐoaN HùnG<SPAN>op<op<SPAN>

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Thị tr���nĐoanHùng HuYᛇN ĐoaN HùnG/O:P>/SPAN><P<TD>

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>52/O:P>/SPAN><P<TD>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Trường THPT ThaNhBA<SPAN>op<op<SPAN>

/O:P>/SPAN><P<TD>

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>52/O:P>/SPAN><P<TD>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Trường THPT Báncô nG ThanH Ba/O:P>/SPAN><P<TD>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT;mSo lAyOuT-GrId aLiGn NoNe>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11Pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Xã NinhDân HuYᛇN ThanH Baop<op<SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: &3;TimeS New RomaN&3;>KV1/O:P>/SPAN><P<TD>
PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0in iN pT"op<op<SPAN>

/O:P>/SPAN><P<TD>

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: ;TimeS New RomaN&3;>52/O:P>/SPAN><P<TD>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Trường THPT Y���n KHÊ<SPAN>op<op<SPAN>

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Xã YểN Khê Huy���n THaNhbA/O:P>/SPAN><P<TD>

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11Pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>52/O:P>/SPAN><P<TD>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Trường THPT H��� Hoà <SPAN>op<op<SPAN>

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>Thị tr���nH��� Hoà huy���n H��� Hoà

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: iN iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>KV1/O:P>/SPAN><P<TD>
PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0in iN pT"op<op<SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: ;TimeS New RomaN&3;>KV1/O:P>/SPAN><P<TD>
PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0in iN pT"/O:P>/SPAN><P<TD>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT;mSo lAyOuT-GrId aLiGn NoNe>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>XãXUÂnÁng HuYᛇN HạHOÀ/O:P>/SPAN><P<TD>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: blaCk FONT-FAMILY: &39;TimeS New RomaN&3;>TrunG TÂmGDTX Hạ HOÀ<SPAN>op<op<SPAN>

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"/O:P>/SPAN><P<TD>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: in iN pT .5Pt TEXT-ALIGN: ceNtEr MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"aLiGncEnTeR>SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN&3;>KV1/O:P>/SPAN><P<TD>
PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: in iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"

PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: iN iN pT"/O:P>/SPAN><P<TD>PcLaSsMSoNormAlsTyLe"MARGIN: 0iN iN pT .5Pt MsO-LaYoUt gRiD-AlIgN:nOnE"/O:P>/SPAN><P<TD>

SPAN stYlE=FONT-SIZE: 11pt COLOR: black FONT-FAMILY: 'TimeS New RomaN'">15030

Trường THPT Bán công Cẩm Khê

Thị trấn Sông Thao huyện Cẩm Khê

KV1

 

15031

Trường THPT Hiền Đa

Xã Hiền Đa huyện Cẩm Khê

KV2 NT

 

15032

Trường THPT Phương Xá

Xã Phương xá huyện Cẩm Khê

KV2 NT

 

15033

Trung tâm GDTX Cẩm Khê

Thị trấn Sông Thao huyện Cẩm Khê

KV1

 

15034

Trường THPT Yên Lập

Thị trấn Yên Lập huyện Yên Lập

KV1

 

15035

Trường THPT Lương Sơn

Xã Lương Sơn huyện Yên Lập

KV1

 

15036

Trung tâm GDTX Yên Lập

Thị trấn Yên Lập huyện Yên Lập

KV1

 

15037

Trường THPT Thanh Sơn

Thị trấn Thanh Sơn huyện Thanh Sơn

KV1

 

15038

Trường THPT Bán công Thanh Sơn

Thị trấn Thanh Sơn huyện Thanh Sơn

KV1

 

15039

Trường THPT Minh Đài

Xã Minh Đài huyện Tân Sơn

KV1

 

15040

Trường THPT Hương Cần

XãHương Cần huyện Thanh Sơn

KV1

 

15041

Trường THPT Thạch Kiệt

Xã Thạch Kiệt huyện Tân Sơn

KV1

 

15042

Trung tâm GDTX –HN Thanh Sơn

Thị trấn Thanh Sơn huyện Thanh Sơn

KV1

 

15043

Trường THPT Phù Ninh

Xã Phú Lộc huyện Phù Ninh

KV1

 

15044

Trường THPT Bán công Phù Ninh

Xã Phú Lộc huyện Phù Ninh

KV1

 

15045

Trường THPT TửĐà

Xã Tử Đà huyện Phù Ninh

KV2 NT

 

15046

Trường THPT Dân lập Phong Châu

Thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh

KV1

 

15047

Trường THPT Trung Giáp

XãTrung Giáp huyện Phù Ninh

KV1

 

15048

Trung t âm GDTX Phù Ninh

Thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh

KV1

 

15049

Trường THPT Long Châu Sa

Thị trấn Lâm Thao huyện Lâm Thao

KV2 NT

 

15050

Trường THPT Bán công Long Châu Sa

Thị trấn Lâm Thao huyện Lâm Thao

KV2 NT

 

15051

Trường THPT Phong Châu

Thị trấn Hùng Sơn huyện Lâm Thao

KV1

 

15052

Trường THPT Bán công Phong Châu

Thị trấn Hùng Sơn huyện Lâm Thao

KV1

 

15053

Trung tâm GDTX Lâm Thao

Thị trấn Lâm Thao huyện Lâm Thao

KV2 NT

 

15054

Trường THPT Tam Nông

Xã Hương Nộn huyện Tam Nông

KV1

 

15055

Trường THPT Bán công Tam Nông

Xã Hương Nộn huyện Tam Nông

KV1

 

15056

Trường THPT Mỹ Văn

Xã Mỹ Văn huyện Tam Nông

KV1

 

15057

Trung tâm GDTX Tam Nông

Xã Hưng Hoá huyện Tam Nông

KV1

 

15058

Trường THPT Thanh Thuỷ

Xã La Phù huyện Thanh Thuỷ

KV1

 

15059

Trường THPT Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa huyện Thanh Thuỷ

KV1

 

15060

Trung tâm GDTX Thanh Thuỷ

Xã La Phù huyện Thanh Thuỷ

KV1

 

15061

Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì

Xã Vân Phú TP Việt Trì

KV2

 

15062

Trường Cao đẳng Công nghiệp hoá chất

Thị trấn Hùng Sơn huyện Lâm Thao

KV1

 

15063

Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

Thị trấn Thanh Ba huyện Thanh Ba

KV1

 

15064

Trung tâm KTTH-HN tỉnh

Phường Gia Cẩm TP Việt Trì

KV2

 

15065

Trường THPT Văn Miếu

Xã Văn Miếu huyện Thanh Sơn

KV1

 

15066

Trường THPT Vũ Thê Lang

Phường Tân Dân TP Việt Trì

KV2

 

15067

Trung tâm KTTH-HN thị xã Phú Thọ

Phường Âu Cơ thị xã Phú Thọ

KV2

 

15068

Trường THPT D©n lËpHạ Hoà

Thị Trấn Hạ Hoà

KV1

 

15069

Trường THPT Minh Hoà

Xã Minh Hoà huyện Yên Lập

KV1

 

M ã d ơn v ị ĐKDT n ăm 2009:

15. Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ

(Đơn vị đăng ký dự thi năm 2009)

 

Ban tuyển sinh

Mã huyện

Tên đơn vị đăng ký dự thi

Mã đơn vị ĐKDT

15

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

00

15

01

Trường THPT Việt Trì

01

15

01

Trường THPT Nguyễn Tất Thành

02

15

01

Trường THPT Công nghiệp Việt Trì

03

15

01

Trường THPT Bán công Công nghiệp Việt Trì

04

15

01

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

05

15

01

Trường THPT Dân lập Âu Cơ

06

15

01

Trường THPT Dân lập Việt Tr ì

07

15

01

Trường THPT Dân lập Vân Ph ú

08

15

01

Trường THPT Herman

09

15

01

Trung tâm GDTX Việt Trì

10

15

02

Trường THPT Hùng Vương

11

15

02

Trường THPT Bán công Hùng Vương

12

15

02

Trường THPT Dân lập thị xã Phú Thọ

13

15

02

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ

14

15

02

Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ

15

15

03

Trường THPT Đoan Hùng

16

15

03

Trường THPT Bán công Đoan Hùng

17

15

03

Trường THPT Chân Mộng

18

15

03

Trường THPT Quế Lâm

19

15

03

Trung tâm GDTX Đoan Hùng

20

15

04

Trường THPT Thanh Ba

21

15

04

Trường THPT Bán công Thanh Ba

22

15

04

Trung tâm GDTX Thanh Ba

23

15

04

Trường THPT Yển Khê

24

15

05

Trường THPT Hạ Hoà

25

15

05

Trường THPT Vĩnh Chân

26

15

05

Trường THPT Xuân Áng

27

15

05

Trung tâm GDTX Hạ Hoà

28

15

06

Trường THPT Cẩm Khê

29

15

06

Trường THPT Bán công Cẩm Khê

30

15

06

Trường THPT Hiền Đa

31

15

06

Trường THPT PhươngXá

32

15

06

Trung tâm GDTX Cẩm Khê

33

15

07

Trường THPT Yên Lập

34

15

07

Trường THPT Lương Sơn

35

15

07

Trung tâm GDTX Yên Lập

36

15

08

Trường THPT Thanh Sơn

37

15

08

Trường THPT Bán công Thanh Sơn

38

15

08

Trường THPT Minh Đài

39

15

08

Trường THPT Hương Cần

40

15

08

Trường THPT Thạch Kiệt

41

15

08

Trung tâm GDTX-HN Thanh Sơn

42

15

09

Trường THPT Phù Ninh

43

15

09

Trường THPT Bán công Phù Ninh

44

15

09

Trường THPT Tử Đà

45

15

09

Trường THPT Dân lập Phong Châu

46

15

09

Trường THPT Trung Giáp

47

15

09

Trung tâm GDTX Phù Ninh

48

15

10

Trường THPT Long Châu Sa

49

15

10

Trường THPT Bán công Long Châu Sa

50

15

10

Trường THPT Phong Châu

51

15

10

Trường THPT Bán công Phong Châu

52

15

10

Trung tâm GDTX Lâm Thao

53

15

11

Trường THPT Tam Nông

54

15

11

Trường THPT Bán công Tam Nông

55

15

11

Trường THPT Mỹ Văn

56

15

11

Trung tâm GDTX Tam Nông

57

15

12

Trường THPT Thanh Thuỷ

58

15

12

Trường THPT Trung Nghĩa

59

15

12

Trung t âm GDTX Thanh Thu ỷ

60

15

01

Trường THPT Kĩ thuật Việt Trì

61

15

08

Trường THPT Văn Miếu

62

15

01

Trường THPT Vũ Thê Lang

63

15

05

Trường THPT Dân lập Hạ Hoà

64

15

07

Trường THPT Minh Hoà

65

Ngày 19/03/2009
Trịnh Mạnh Hà  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 Liên kết website
 PM TÁC NGHIỆP
 CHUYÊN ĐỀ
 Liên kết website
TRaNgtInđiện t��� Trường THPT Hùng VươngbR>BảN QuYᛁN Trường THPT Hùng VươngbR>